KURUMSAL

KAL?TE POL?T?KAMIZ

Vizyonumuz do?rultusunda, geli?en ve güncel teknolojileri kullanarak, mü?teri beklentilerini en iyi ?ekilde  kar??lamak, Kaliteli ürün ve piyasa ko?ullar?nda uygun fiyatla d?? pazarda iddial? hale gelmek Ürünleri ve Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyile?tirmek. ?çinde bulundu?umuz topluma ve çevreye sayg?l?, örnek bir kurulu? olmay?, ve ?? hacmini sürekli geli?tirerek, ülke ekonomisine katk?da bulunmay?

Kalite Politikas? olarak belirlemi?tir.